Poděbradova 3359, 702 00 Ostravainfo@rhpartner.cz
Zjištění polohopisných a výškopisných poměrů území

Zjištění polohopisných a výškopisných poměrů území

Cílem těchto činností je shromáždění souboru informací, které jsou závazným podkladem při navrhování a projektování všech druhů staveb nebo mohou sloužit pro posouzení investičního záměru výstavby z hlediska budoucích vyvolaných investic.

Jedná se o

 • zjištění polohopisných a výškopisných poměrů území pomocí geodetického zaměření (včetně vytyčení hranic)
 • zaměření stávajícího stavu objektu v digitální podobě v případě rekonstrukcí
 • inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum podmínek staveniště jako hlavního vstupu pro posouzení stability základových poměrů a možnosti vsakování dešťových vod na pozemku
 • pasportizaci stávajících inženýrských sítí
 • radonový průzkum
 • statický posudek v případě rekonstrukcí a dostaveb
 • hodnocení vlivu stavby na životní prostředí – proces E.I.A.
 • posudek tepelně-technických vlastností v případě rekonstrukcí nebo v rámci architektonické studie
 • hlukovou studii
 • studii osvětlení, oslunění a osvícení
 • dendrologický průzkum
 • dokumentaci biologického hodnocení řešeného území
 • rozptylovou studii
 • posouzení kontaminace zeminy či stavebních konstrukcí při rekonstrukcích
  měření bludných proudů, atd.